Ledningsgruppsutveckling

LENZO största styrka när vi arbetar med ledningsgrupper är att bidra till resultaten i de hårda värdena genom att arbeta med de mjuka värdena genom t.ex. psykologisk trygghet. Det har visats i studie på studie vara den absolut viktigaste framgångsfaktorn för att en ledningsgrupp ska nå den högsta nivån av effektivitet. Även stora företag som Google har kommit fram till att psykologisk trygghet är den absolut viktigaste framgångsfaktorn för att nå bästa resultat i sina interna studier.

Det vanligaste utmaningar som hindrar ledningsgruppens resultat är: 

1.     Otydligt syfte
Ledningsgruppens huvudsakliga uppdrag och varför gruppen finns

2.     Brister och ineffektivitet i ledningsgruppsmöten
Otydlighet i vilka frågor som ska avhandlas, vad medlemmarna ska förbereda, vilken typ av dialog som skapar bra kvalité i beslut

3.     Relationsproblem
Intern konkurrens, prioritering av sina egna respektive områden, egna agendor, spänningar mellan medlemmar

4.     En grupp enskilda ledare istället för ett sammansvetsat team
En samling chefer som samlas och rapporterar till varandra, men inte ett team som samarbetar och hjälper varandra lösa affärsmässiga och företagskulturella utmaningar/problem

5.     För lite systematisk självreflektion och lärande
Reflektioner kring samarbetet och ledningsgruppen nuläge, hur beslut fallit ut och vad som behöver utvecklas  

I vårt arbete börjar vi med att utgå från era största styrkor och utmaningar och kopplar ihop den holistiska helheten i företaget till ledningsgruppen och de enskilda individerna i ledningsgruppen. En ledningsgrupps effektivitet är enligt oss direkt kopplad till gruppens relationskapacitet. Det vill säga medlemmarnas förtroende för varandra, dess förmåga att förstå varandras individuella styrkor, komplettera och relatera till varandra, att vara intresserade av och arbeta för varandras framgång. Detta är en förutsättning för att få ut det bästa av medlemmarnas potential och för att långsiktigt nå resultat som ledningsgrupp.  

Vi ger ledningsgruppen insyn i viktiga faktorer att ta hänsyn till för att effektivt kunna omsätta strategier till verklighet. Vi går igenom hur vi bäst förmedlar ut budskap i företaget och hur man bäst får människor i organisationen att efterleva de strategier som formuleras kopplat till företagets mål. I ledningsgruppsutvecklingen skapar vi en gemensam bild av syfte, mål och tydliggör styrkor och roller för alla i gruppen samt skapar en tydlighet kring vad som förväntas av alla. Detta leder till både trygghet, ökat engagemang och ökat fokus mot gemensamma visioner och mål.


Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.