Ledarskapsutveckling
Ledarskapsutvecklingsprogrammen består av följande delar:
• Mina personliga styrkor och mina utvecklingsområden som ledare
• Vad är mina drivkrafter och mitt ”varför” som ledare
• Värdeord, företagskultur, gemensamma regler
• Våra mål, handlingsplan och strategier
• Gruppdynamikens olika steg
• Ledarskapets grundstenar
• Att leda och vidareutveckla varje individ, utifrån deras drivkrafter

Individuellt:

Vi träffas enskilt vid 7 tillfällen,  mellan träffarna har vi mail och telefonavstämning. Mellan första och sista träffen är det 7 månader.

Individuellt och grupp:
Vi träffas individuellt vid två tillfällen och sedan i grupp vid 5 tillfällen .
Ledarskapsutveckling kurser
"”Motivera och hjälp dina medarbetare nå bättre resultat genom ett tydligt ledarskap och en tränad emotionell intelligens”
Vi träffas individuellt vid 1 tillfälle och i grupp vid 6 tillfällen.

Säljutveckling

Säljutvecklingsprogrammen omfattar följande delar:
• Mina personliga styrkor och mina utvecklingsområden, hur fungerar jag
• Kommunikation & argumentation
• Hur kan jag effektivisera mitt arbete
• Min säljprocess
• Mål & handlingsplan & strategier
• Min motivation & disciplin
• Etos, Logos och Patos i säljprocessen
• Personlighetstyper/försäljning
• Avslutningstekniker
• Målbildsträning & mental träning
• Retorik

Individuellt:
Vi träffas enskilt vid 6 tillfällen, mellan träffarna har vi mail och telefonavstämning. Mellan första och sista träffen är det 6 månader.
Individuellt och grupp:
Vi träffas individuellt vid ett tillfälle och sedan i grupp vid 5 tillfällen .

Team 

”Att bygga team” Vi får ihop gruppen så att den presterar maximalt utifrån sina förutsättningar.

Teamutvecklingsprogrammen omfattar följande delar:
• Mina personliga styrkor och mina utvecklingsområden, hur fungerar jag
• Vilken roll har jag i gruppen
• Hur kan vi nyttja våra resurser mer
• Kommunikation
• Hur kan jag effektivisera vårt arbete
• Mål & handlingsplan & strategier
• Min motivation & mitt varför
• Målbildsträning & mental träning

Individuellt och grupp 1+1:

Vi träffar varje person enskilt vid 1 tillfälle,  för individuell återkoppling av Harrisonrapporterna. Sedan träffas vi i grupp vid ett tillfälle, en halvdag. Vid gruppträffen arbetar vi med att identifiera var och ens styrkor, vilken roll de har i gruppen, vilka outnyttjade resurser som finns och hur man kan dra nytta av varandras olikheter i gruppen.

Individuellt och grupp 1+3:

Först träffar vi varje person enskilt vid 1 tillfälle, för individuell återkoppling av Harrisonrapporterna. Sedan träffas vi i grupp vid 3 tillfällen (halvdagar).

Medarbetarutveckling

Medarbetarutvecklingsprogrammen omfattar följande delar:
• Mina personliga styrkor och mina utvecklingsområden, hur fungerar jag
• Kommunikation & argumentation
• Hur kan jag effektivisera mitt arbete
• Mål & handlingsplan & strategier
• Min motivation & disciplin
• Målbildsträning & mental träning

Individuellt:
Vi träffas enskilt vid 6 tillfällen, mellan träffarna har vi mail och telefonavstämning. Mellan första och sista träffen är det 6 månader.
Individuellt och grupp:
Vi träffas individuellt vid två tillfällen och sedan i grupp vid 5 tillfällen .

Genomlysning medarbetare

Först träffar vi medarbetaren vid ett tillfälle och sedan återrapporterar vi till uppdragsgivaren, där går vi genom framgångsanalysen och paradoxerna och ger en mycket skarp bild till uppdragsgiven av medarbetarens personliga lämplighet för yrkesrollen vad han/hon har för styrkor och vad han/hon behöver utveckla.

Ledningsgruppsutveckling

Vi träffas enskilt vid 3 tillfällen samt i grupp vid 4 tillfällen mellan träffarna har vi mail och telefonavstämning. Mellan första och sista träffen är det 7 månader. Första och andra träffen är individuell, tredje, fjärde och femte träffen är i grupp, sjätte träffen är individuell och den sjunde (sista) träffen är i grupp.

Att engagera och behålla medarbetare (grupp)
Det här programmet identifierar en arbetsgrupps eller ett helt företags åtta områden som handlar om medarbetares förväntningar, man ser hur organisationen fungerar i relation till medarbetarnas förväntningar. Målet är att skapa insikt för ytterligare medarbetarengagemang, ökade prestationer och förbättrade affärsresultat.  I Harrisonrapporten Att engagera och behålla medarbetare, grupprapport ser vi gruppens förväntning på:

  • Utveckling 
  • Uppskattning 
  • Belöningar
  • Kommunikation 
  • Auktoritet och ansvar 
  • Egna personliga förväntningar 
  • Sociala förväntningar 
  • Förväntningar på balans i livet
Grupprapporten som presenteras för ledningen ger en fullständig utvärdering i ovanstående förväntningar och vad som behöver utvecklas.

Harrison Assessments

Som verktyg vid alla utvecklingsprogram så  använder vi Harrison Assessments. (www.harrisonassessments.se) Verktyget bygger på över 25-års forskning av 2,2 miljoner analysresultat och kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler, analysen tar fram 175 personliga egenskaper. Frågeformuläret för analysen som är webbaserad, tar cirka 20 minuter och motsvarar 1 dags analysering med traditionella metoder. En utvärdering av lämpligheten/ personligheten kan bara bli effektiv om den mäter tillräckligt många egenskaper (>100) för att kunna skilja ett jobb från ett annat. Forskning säger att trivs du med 75% eller mer med dina arbetsuppgifter har du 4 gånger större chans att bli framgångsrik i ditt yrke.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi berättar om vilka vi är och hur vi arbetar.