En effektiv ledningsgrupp kännetecknas av samarbete, tillit, öppenhet och att alla är villiga att bidra till helheten. Ledningsgruppens enighet är en avgörande framgångsfaktor för hela företaget. Fokusera på rätt saker och få ut det bästa av ledningsgruppen!

Upplägg

Syftet med programmet är att förtydliga teamets roller, styrkor och utvecklingsområden. Att ge verktyg för aktuella utmaningar utifrån ledningsgruppens situation. Målet är att ge bästa möjliga förutsättningar till att skapa de bästa resultaten, både i ledarskapet, teamet och organisationen i sin helhet. Utgångspunkten är varje enskild persons styrkor kopplat till teamet och att via insikter, kunskap och träning öka förmågan att samspela, se samt utnyttja sina egna och teamets resurser mer. Teamutveckling börjar med att först förstå sig själv, hur det du gör påverkar andra och hur det andra gör påverkar dig. Programmet är baserat på de senaste forskningsrönen inom hur man skapar högpresterande team.  

Programmet är uppdelat på en individuell återkoppling av vårt forskningsbaserade analysverktyg (Harrison Assessments) och 5 halvdagar som sträcker sig över cirka 5 månader.  

Innehåll i kursen 

Individuell återkoppling

Via vårt forskningsbaserade verktyg får du en tydlig bild av dina styrkor och utvecklingsområden kopplat till just din roll. Teamutvecklingen börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör och hur det påverkar andra. Via den individuella återkopplingen tydliggörs både dina personliga framgångsfaktorer och utvecklingsområden så att du får en ökad förmåga att leda dig själv mer medvetet utifrån dina styrkor. Du får en personligt anpassad handlingsplan utefter dina mål och strategier för att nå dem. 

Modul 1 – Självkännedom och förutsättning för ledning

(Grupptillfälle 1 och 2)

Denna modul inleder vi med att öka medvetenheten kring dina styrkor och utvecklingsområden kopplat till din yrkesroll, samt hur vi kan nyttja varandras styrkor på bästa sätt. Det här bidrar till ökad förståelse för varandra inom gruppen. Vi går igenom din och teamets motivation samt ledningsgruppens mål och visioner så att ni tillsammans kan utveckla en gemensam strävan mot uppsatt mål. I en grupp av människor så har vi olika roller (ej titeln på din befattning). Vilken roll du har beror på vilka styrkor du besitter som person. Alla roller är nödvändiga, men det är viktigt att vara medveten om vilka roller som finns i gruppen så att vi kan använda rätt person vid rätt tillfälle och effektivisera arbetet. I ett projekt där flera är delaktiga är det ytterst betydelsefullt. Företagskulturen formas av vilken värdegrund som finns i företaget och för att värdegrunden ska genomsyra allt arbete, så arbetar vi här med hur man kan göra värdegrunden ännu mer levande. 

Exempel på ämnen som tas upp:

·         Individen och teamets styrkor och utvecklingsområden, hur utnyttjar vi varandra på bästa sätt

·         Motivation, disciplin, mitt varför

·         Våra olika roller

·         FIRO-modellen, vilka faser går grupper igenom

·         Ledningsgruppens mål och visioner

·         Företagskultur, gemensamma regler  

Modul 2 – Kommunikation

(Grupptillfälle 3 och 4)

Under modul 2 arbetar vi med kommunikation och konflikthantering. I alla verksamheter uppkommer motsättningar och friktion. Dessa kan ta kraft och energi från arbetet, men genom att hantera situationerna rätt frigörs energi och mer fokus går till arbetsuppgifter och resultat. Om en konflikt hanteras på rätt sätt kan den bidra till nytänkande och att driva både gruppen och organisationen framåt. Vi arbetar med hur vi reagerar och agerar utifrån olika personlighetstyper, hur vi kan samspela med varandra, hur vi ger feedback och konstruktiv kritik. 

Exempel på ämnen som tas upp:

·         Personlighetstyper och kommunikation

·         Aktivt lyssnande

·         Feedback, positiv och negativ

·         Konflikthantering 

Modul 3 – organisationens utveckling framåt

(Gång 5)

Under sista modulen kommer fokus att ligga på att integrera kunskaper och färdigheter som vi har arbetat med under tidigare moduler. Här får du möjlighet att till en större utsträckning praktisera det som du lärt dig. Vi utformar en handlingsplan för gruppens fortsatta utveckling, så att det blir tydligt vad gruppen behöver fortsätta att göra. För att handlingsplanen ska efterlevas så arbetar vi med att få en djupare förståelse kring vårt mindset. Det är lät att hamna tillbaka till våra gamla mönster, ett så kallat begränsat mindset, därav arbetar vi här med hur vi kan bibehålla ett utvecklande mindset för vår väg framåt. 

Exempel på ämnen som tas upp:

·         Repetition och integration

·         Begränsat vs utvecklande mindset

·         Handlingsplan och strategier för att ledningsgruppens fortsatta utveckling 

Verktyget Harrison Assessments

Verktyget bygger på 25-års forskning av 2,2 miljoner analysresultat och kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler, analysen tar fram 175 personliga egenskaper. Frågeformuläret är webbaserat och tar cirka 20 minuter, det motsvarar minst 1 dags analysering med traditionella metoder. 

Vi låter först deltagarna göra Harrison Assessments frågeformulär. Sedan tar vi fram aktuella rapporter för utvecklingsprogrammet. 

Upplägg

Vi träffas individuellt vid ett tillfälle (2 h/tillfälle) och sedan i grupp vid 5 tillfällen (halvdagar)

Vill du veta mer maila oss på info@lenzo.se eller ring oss på tele: 031-55 13 00 för att göra en intresseanmälan eller ställa frågor.