Bakgrund

Dan Harrison grundade Harrison Assessments 1990, och han har sedan mitten av 70-talet forskat i hur man kan tillvarata människors fulla potential i olika arbetssituationer.

Dan Harrison har en doktorsexamen inom Organisationspsykologi samt masterexamen inom Rådgivande psykologi samt fördjupade studier inom matematik. Dessa studier gav honom möjligheten till omfattande forskning kring sina teorier om vad som skapar framgång i specifika yrkesroller i näringslivet. Resultaten har visat sig vara kulturellt oberoende och könsneutralt. Senare utvidgades användningsområdet av verktyget till att innefatta karriärbedömning. Harrison Assessments används idag globalt av ett stort antal organisationer i över 60 länder och är översatt till mer än 30 språk. (www.harrisonassessments.com)

 
Detta utmynnade i ett verktyg som idag används till

 • Rekrytering och urval
 • Talent management
 • Personlig utveckling
 • Teamutveckling
 • Kartläggning av företagskultur
 • Karriärplanering/Jobmatching


Harrison Assessments leder branschen för talanghantering och online utvärdering med banbrytande teknik. Dess unika system för talanghantering och online utvärdering är omfattande och säkerställer att du kan anställa, utveckla och behålla de bästa talangerna.

Harrisons analys före anställning säkerställer att du kan anställa den bästa kandidaten. De flesta företag definierar minimikrav för utbildning, arbetslivserfarenhet och kompetens vid nyrekrytering (behörighet). Inte heller utvärderar de till fullo alla viktiga beteendemässiga lämplighetsfaktorer såsom attityder, motivation, social kompetens, intressen, arbetsvärderingar, arbetspreferenser och företagsvärderingar (lämplighet). Även om de flesta arbetsgivare är eniga om vikten av en övergripande och systematisk metod för att genomföra personlighetsanalyser före anställning.

När utvärderingar av personlighetsanalyser används, är det i allmänhet upp till en rekryterare att avgöra hur analysresultaten påverkar den övergripande utvärderingen. Om analysresultaten inte är heltäckande och integrerade i ett slutligt värde som inkluderar alla lämplighetsfaktorer kommer anställningsbesluten fortfarande tendera att vara subjektiva. I avsaknad av en systematisk och övergripande strategi måste rekryteraren gissa hur analysresultaten skall påverka det övergripande beslutet.

Harrison Assessments analyser före anställning utvärderar alla viktiga lämplighetskrav i en integrerad utvärdering som på ett korrekt sätt identifierar de bästa kandidaterna. Och eftersom systemet gör det möjligt att förutbestämma hur viktig varje framgångsfaktor är, behöver du inte tolka resultaten av utvärderingen.

Andra system för analys av personligheten (lämpligheten) kvantifierar inte varje sökandes grad av lämplighet. Istället väljer de bara ut några av de sökande som kanske inte är kvalificerade.

Skillnaden mellan rena personlighetsanalyser och Harrison Assessments.

Harrison mäter preferenser för arbetsuppgifter, arbetsmiljöpreferenser och intressefaktorer, däribland personlighet och motivation.


Frågeformulär

Instrumentet innehåller en webbaserad enkät, som består av sexton grupper om åtta påståenden (beskrivande fraser) i varje grupp. Den person som svarar på enkäten rangordnar påståenden i varje grupp i tur och ordning enligt vad som beskriver honom/henne bäst. Påståenden upprepas iolika grupper, vilket gör det möjligt att mäta trovärdigheten på svaren som analyseras. Forskningsresultat har bevisat att systemet är ytterst svårt att ”lura”.

Frågeformuläret för Lämplighet innehåller lika stor del attraktiva som positiva uttalanden som måste graderas av personen som svarar på enkäten. Lämplighet utvärderas olika för varje karriär eller jobb, genom att använda unika lämplighetskriterier som är dolda för den person som genomför frågeformuläret. Egenskaper har paradoxala relationer som är helt
okända för individen, och används för att upptäcka kontraproduktiva egenskaper och hjälpa till att bedöma individens nivå av lämplighet.

Datoriserade korsrefereringar identifierar även små inkonsekvenser och bestämmer graden av överensstämmelse i varje sektion. Systemet har ett inbyggt tröskelvärde för
konsekvens; om konsekvensnivån understiger 80%, uppmanas respondenten att gå tillbaka och göra om frågeformuläret. Inkonsekventa resultat ska inte återkopplas.
Frågeformuläret finns i två versioner. Dessa versioner har genomgått omfattande tester för att säkerställa att fastställd läs nivå är lämpligt för dess målgrupp. Versionen Standard Svenska används i de flesta fall. Versionen Lätt Svenska vänder sig till ungdomar samt målgrupper som ej har svenska som modersmål. För de senare grupperna finns i de flesta fall även möjlighet att genomföra frågeformuläret på sitt modersmål, för att sedan ta fram rapporter på önskat språk. Genom frågeformuläret Harrison Assessments mäts 175 egenskaper / framgångsfaktorer på cirka 30 minuter. Det motsvarar en hel dag av tester på ett mer traditionellt sätt. Verktygets motsvarar 2700 flervalsfrågor. Frågeformuläret genererar 8200 svarsjämförelser som ett resultat av tekniken för korsreferenser. Harrison blir med hjälp av detta som ett fingeravtryck av egenskaper, och resultatet får unikitet, d.v.s. sannolikheten att två rapporter blir identiska är närmast obefintlig.

Individer som ska genomföra Harrisons frågeformulär bör tänka på följande: Frågeformuläret ska påbörjas och avslutas under en och samma sittning. Kandidaterna ska vara väl förberedda och inte ha bråttom. Kandidaterna ska utföra frågeformuläret i ostörd miljö. De bästa resultaten är de som är sanna för individen, och återspeglar hans eller hennes mest personliga preferenser utan förutfattade meningar eller input från andra. I synnerhet yngre människor är i riskzonen för inkonsekventa resultat av en rad olika skäl: De har sällan tänkt på vad deras arbetsrelaterade preferenser är, eftersom de ofta saknar den erfarenhet och världsåskådning som äldre personer har erhållit. De är ofta ovana vid att tänka på sig själva i detta sammanhang och kan tidigare även undvikit tankar om sin framtid i arbetslivet på grund av en rad olika rädslor De tenderar att lätt påverkas av andra, såsom kamrater, föräldrar, förebilder eller kändisar som de beundrar De kan försöka behaga andra eller leva upp till andras förväntningar på dem, snarare än uttrycka sina egna preferenser, drömmar och önskningar Vissa respondenter kan behöva ett visst stöd under tiden enkäten fylls i (dvs. har frågor om ordalydelsen, meningar, etc.) I vilket fall är det lämpligt att någon med kunskap och erfarenhet finns till hands för att försiktigt vägleda dem eller svara på frågor för att hjälpa dem fylla i frågeformuläret utan att otillbörligt påverka dem.


 • Bygger på forskning sedan 1990 av 2,2 miljoner analysresultat
 • Kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler
 • Analysen tar fram 175 personliga egenskaper
 • Analysen tar cirka 20 minuter att göra och motsvarar minst 1 dags testning med traditionella metoder
 • Frågeformuläret är även anpassat för mobila enheter och surfplattor

En av de unika delarna med Harrison Assessments mot andra rena personlighetsanalyser är att den utvärderar personligheten mot specifika yrkesprofiler (kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler)


Detta visar att av de 25 egenskaper som valts ut för 5 jobbtyper upprepas ingen av egenskaperna.

En utvärdering kan bara bli effektiv om den mäter tillräckligt många egenskaper (<100) för att kunna skilja ett jobb från ett annat. Se exempel. 

Management:

 • Vill leda
 • Omdöme
 • Planering
 • Auktoritativ
 • Självmotiverad
Kundservice:
 • Hjälpsam
 • Varm/empatisk
 • Diplomatisk
 • Offentlig kontakt
 • Utåtriktad

Sälj: 

 • Påverkande,
 • Uthållig,
 • Optimistisk
 • Förhandling
 • Bestämd
Kundservice:
 • Hjälpsam
 • Varm/empatisk
 • Diplomatisk
 • Offentlig kontakt
 • Utåtriktad

Teknik: 

 • Analytisk,
 • Tolererar struktur
 • Forskning/lärande
 • Datorer
 • Systematisk

Administration: 

 • Organiserad
 • Upprepning
 • Siffermässig
 • Noggrann
 • Tempo


Exempel på olika rapporter

Framgångsanalys

Denna rapport ger arbetsgivaren nödvändiga insikter för att välja den bästa kandidaten vid rekrytering och att öka effektiviteten vid utveckling av medarbetare. Den innehåller en lättläst sammanställning av resultaten och även lättförståelig och detaljerad analys. Den innehåller lättolkade grafer och texter som riktar sig mot utvalda kundanpassade jobbkrav.

 • Det sammanlagda resultatet är en beräkning av samtliga analysresultat för att underlätta valet av den bästa kandidaten.
 • Förutsäger sannolik prestation, engagemang och lojalitet
 • Visar en persons styrkor som leder till framgång i jobbet
 • Avslöjar hinder som begränsar en persons framgång i jobbet
 • Visar en ingående förståelse för en persons beteende i jobbsammanhang
 • Kundanpassade jobbkrav ger en möjlighet att spegla de exakta beteendemässiga kraven för ett specifikt jobb.
 • Möjligheten att vikta ger ett utrymme för att bestämma betydelsen av varje enskild faktor
 • Möjlighet att poängsätta intervjun och inkludera i rapporten
 • Möjlighet att mäta och filtrera kandidater baserat på kvalifikationer kan korta ner rekryteringsprocessen med upp till 70% och visar en komplett bild av hur väl personen passar för jobbet. 


Utveckling för befattning

Denna rapport ger en medarbetare en utvecklingsplan för de viktigaste beteendena för att förbättra vederbörandes prestation.

 •  Underlättar för arbetsgivaren att spara tid och resurser genom att fokusera på de viktigaste områdena som har störst positiv inverkan på en medarbetares prestationer
 • Genom att använda jobbkraven som en grund identifieras de viktigaste beteendena som krävs för att lyckas i jobbet
 • Planen innehåller praktiska övningar som är gjorda för att uppmuntra och utmana medarbetaren att utveckla de mest framgångsrika beteendena
 • Målfokuseringen i varje rapport underlättar coachningsprocessen och minskar coachningstiden 


Hur kan man leda, utveckla och behålla

Denna rapport förser chefer med insikter som kan öka en medarbetares prestation, motivation och troligen lojalitet. Den betonar hur man bäst tar tillvara en persons styrkor och visar också på tänkbara prestationsproblem.

 Skapar förutsättningar för att minska kostnader genom att fokusera på individuella behov istället för att använda lön som en primär motivation

 • Underlättar för arbetsgivare att öka lojalitet och prestation genom att tillgodose ömsesidiga behov
 • Skapar förutsättningar att uppnå bättre resultat genom att fullt ut utnyttja medarbetares styrkor
 • Underlättar för chefer att undvika kostsamma misstag genom större medvetenhet om den anställdes potentiella brister i beteendet


Paradoxdiagram och beskrivning

Denna rapport ger ledare och konsulter personlig förståelse för en medarbetares attityder och beteenden som starkt påverkar personens produktivitet, engagemang och lojalitet.

 •  Analyserar starka egenskaper och avslöjar vilka som har dolda "urspårningsfaktorer"
 • Identifierar specifika "urspårningsfaktorer" och ger viktiga råd till hur man förvandlar dem till styrkor
 • Ger en fördjupad bild av en persons normala beteende och beteende under stress
 • Medarbetare har lätt för att acceptera resultaten eftersom dessa resultat på ett positivt sätt förstärker personens framgångsrika beteenden och värderingar
 • Underlättar beteendeförändringar genom att skapa insikter om den nödvändiga balansen mellan beteende och värderingar
 • Grafer och kompletterande texter är lätta att förstå
 • Ger ett ovärderligt redskap för coachning
 • Visar på ledarskapsförmågor som resulterar i större engagemang och lojalitet


Sammanfattning och nyckelord

Detta är en kompletterande rapport som på ett snabbt och enkelt sätt ger en sammanfattning och nyckelord av personens viktigaste jobbrelaterade beteenden.

 •  Sammanfattar de viktigaste områdena som hämtas från en persons resultat baserat på 175 bedömningsfaktorer
 • Nyckelord och några korta meningar som sammanfattar individens beteendemässiga tendenser, arbetsuppgiftspreferenser och arbetsmiljöpreferenser
 • Varje rapport är helt unik, skapad för varje enskild individ kopplad till dennes resultat på var och en av de 175 faktorerna
 • Undviker de felkällor som standardiserade personligheter eller generella texter ger och som är vanliga i assessmentsrapporter


Egenskaper & definitioner

Denna rapport ger en komplett överblick över en individs resultat och används av coacher eller rekryteringskonsulter för att ge djupare insikter.

 Denna rapport rangordnar individens egenskaper och preferenser inom följande kategorier: Egenskaper, Faktorer för att behålla och engagera, Arbetsuppgiftspreferenser, Intressen, Arbetsmiljöpreferenser, Beteendemässiga kompetenser.

 • Ger en komplett bild över en persons assessmentsresultat i relation till egenskaper och preferenser så väl som till en förklaring för varje egenskap eller preferens
 • Kartlägger en persons starkaste behov/önskemål (livsteman) som i idealsituationen kan tillämpas i deras jobb
 • Kartlägger en persons svagaste egenskaper och preferenser som i idealsituationen inte efterfrågas i deras jobb
 • Utvalda färger visar på betydelsen av vissa egenskaper och preferenser ställt mot ett specifikt jobb, såvitt ett jobb har valts


Huvuddiagram och beskrivning

Denna rapport rekommenderas för kvalificerade användare när det gäller rekrytering och utveckling. Den ger en grafisk presentation som hjälper till med att få en djupare insikt om en kandidats eller anställds beteende. Den visar grafiskt de 36 viktigaste egenskaperna och ger insikt i paradoxala beteenden och kombinationer av egenskaper. I kombination med rapporten Egenskaper och definitioner ger den snabb möjlighet att få en helhetsbild av alla 175 egenskaperna.

 Det är det mest sofistikerade beteendemässiga analysverktyget inom HR som säkerställer att arbetsgivare gör det bästa valet.

 • Den ger en komplett bild som redovisar de 36 mest viktiga faktorerna som förstäker eller hindrar anställning
 • Den ger arbetsgivaren möjlighet att förutse problem och få insikter som kan användas för att skapa ömsesidigt framgångsrika arbetsrelationer
 • Skapar insikter som stödjer bättre förutsägelser om EQ, prestation, engagemang och lojalitet
 • Kan slå fast kompatibilitet med en chef och/eller en organisation
 • Ger en skicklig coach förutsättningar att kraftigt minska nödvändig tid för att stödja märkbara positiva beteendeförändringar
 • Avslöjar om en stark egenskap är en dold svaghet snarare än en faktisk styrka
 • Visar på den nödvändiga insikten att vända svagheter till styrkor


Intervjuguide

Denna rapport hjälper till att göra det lättare att skapa och genomföra precisa intervjuer. Den fokuserar på speciella jobbkrav. Detta tillvägagångssätt har bevisats kunna förutsäga framgång i jobbet dubbelt så bra som intervjuer som baserats på icke exakta intervjufrågor.

 • En lista på beteendefrågor skapar förutsättningar för intervjuaren att bekräfta eller undersöka samma jobbspecifika faktorer som har valts ut i Harrisonanalysen
 • Beteendemässiga frågor visar sannolikheten för prestation, engagemang och lojalitet
 • Anpassningsbara jobbkrav garanterar jobbspecifik precision
 • Frågebatteriet gör anpassningen snabb och enkel
 • Viktningsmöjligheter gör det möjligt för analysresultatet att spegla betydelsen av varje enskilt krav
 • Möjligheten att mäta och filtrera kandidater på deras kvalifikationer kan minska tiden för rekryteringsprocessen med 70% och ger en komplett bild av hur man passar för jobbet


Hur kan man attrahera denna sökande

Denna rapport hjälper arbetsgivaren att övervinna bristen på kandidater. Den hjälper till att övertyga en toppkandidat att acceptera ett jobberbjudande. 

 • Underlättar för arbetsgivaren att minska kostnaden genom att skräddarsy jobberbjudande så att de passar kandidaternas behov och värderingar, istället för att fokusera enbart på lön för att attrahera toppkandidater
 •  Underlättar för arbetsgivare att öka individens lojalitet och prestation genom att skapa villkor som motsvarar gemensamma behov


Att engagera och behålla medarbetare

Denna rapport stödjer chefer genom att förse dem med lättförståeliga texter som hjälper till att engagera en anställd eller potentiell kandidat. Den stödjer chefer att förstå en medarbetares förväntningar på arbetet. Den hjälper anställda att förstå hur de skall samarbeta med ledningen för att uppfylla gemensamma förväntningar.

Denna rapport hjälper arbetsgivare att spara kostnader och öka lönsamhet genom att öka medarbetarnas engagemang och lojalitet.

 • Motiverar medarbetare genom att underlätta samarbetet som visar att chefen förstår att deras behov är viktiga
 • Ger avgörande information som chefer kan behöva för att underlätta engagemang och lojalitet hos en enskild medarbetare
 • Ger chefer insikter som krävs för att få till en meningsfull diskussion med enskilda medarbetare eller kandidater som kan resultera i ett större engagemang och lojalitet hos viktiga talanger
 • Förser chefer med en lättförståelig guide som stärker dem när det gäller att underlätta engagemang och lojalitet
 • Stödjer chefer och medarbetare till ett effektivt samarbete för att uppnå ömsesidiga förväntningar
 • Förmår chefer att reducera kostnader genom att tillvarata ett större antal av motivationsfaktorer än bara att fokusera på lön


Karriärrapporter

Karriärmöjligheter

Denna rapport ger en individ riktlinjer att hitta eller ändra till en ytterst passande karriär. Den identifierar de karriärer som en person skulle tycka mest om från ett urval av cirka 7000 yrkesprofiler. Den identifierar nivån på lämplighet och tillika framgång i jobbet som är baserad på djupgående forskning kring arbetsoperationer. Den ger en beskrivning såväl som utbildningskrav för varje karriär. Denna mycket sofistikerade teknologi har många gånger visat sig påverka och förändra människors liv.

 • Rangordnar de karriärer som passar en person bäst
 • Kan välja att inkludera karriärer baserat på specifika utbildningsnivåer
 • Kan ordna karriärer utifrån speciell bransch
 • Är ett ovärderligt verktyg för yngre karriärsökare eller personer som önskar byta karriär
 • Förhindrar att man slösar bort år av ansträngning och stora belopp på en mindre lämplig karriär
 • Förser outplacement-konsulter och/eller karriärkonsulter med ett kvalificerat verktyg för att stödja personer att välja en fullödig karriär
 • Ger universitet och skolor en möjlighet att stödja elever att välja den bästa studieinriktningen


Karriärutveckling          

Rapporten hjälper individer att uppnå en mer meningsfull och framgångsrik karriär. Baserat på individens personlighet och preferenser ger rapporten den viktigaste informationen för karriärutveckling.

 • Visar styrkor i karriären
 • Föreslår arbetsuppgifter och arbetsmiljö som passar bäst
 • Ger insikter i de interpersonella kompetenser som påverkar deras karriärer
 • Betonar viktiga motivationsfaktorer
 • Ger insikter i beslutsfattande tendenser och råd för att uppnå bättre bedömningar.
 • Ger insikter i ledarskapstendenser och råd för att förbättra ledarskapsförmågan


Dina starkaste egenskaper              

Denna rapport hjälper individer att fullt ut förstå sina styrkor och uppmuntrar dem att ta tillvara denna kapacitet i sin fortsatta karriär.

Den baseras på ingående analyser av kombinatitlinjer hur man bäst utnyttjar sina styrkor

 • Ger riktlinjer hur man bäst undviker jobbiga konsekvenser av att använda en styrka som inte balanseras upp av en annan styrka
 • Tillåter personer att få reda på vilka styrkor som balanseras av andra styrkor och därmed kan på ett tryggt sätt tillämpas i ett stort antal sammanhang


Grupprapporter

Rapport för gruppgranskning

Rapporten för gruppgranskning är en avancerad rapport avsedd för forskningsändamål. Den visar resultaten för varje individ jämfört med varje jobbkrav för en utvald grupp av människor samt mot valt jobb eller beteendekompetens. Den innehåller lämplighetsfaktorer och behörighetsfaktorer som tillhör det valda jobbet.                                       

Denna rapport underlättar analysen av en grupp anställdas egenskaper jämfört med arbetsprestation. Detta förutsätter att man lägger in prestationsvärden och den visar på korrelationen mellan varje egenskap och prestationen. 

 • Visar upp framgångsrikt beteende och "urspårningsfaktorer" för varje enskild medlem i en utvald grupp ställt mot en uppställning av jobbkrav
 • Underlättar skapandet av jobbkrav eller krav på beteendemässiga kompetenser baserat på empiriska data
 • Kan skapas i PDF eller Excel


Teamparadox - diagram

Denna avancerade grafiska rapport är utformad för erfarna teamutvecklare. Den ger konsulten djupa insikter som behövs för att leda en team-bildningsövning effektivt.

Den visar teammedlemmarnas resultat utplacerad i samtliga av de 12 Harrisonparadoxerna. Varje enskild persons resultat representeras av en bokstav, vilket ger personerna möjligheten att förbli anonyma. Chefens resultat kan märkas med en avvikande färg för att belysa skillnaden i relationen till chefen. Färgmarkeringen kan också användas för att belysa skillnader mellan undergrupper.

 • Ger djup insikt i individers och gruppens styrkor och hur dessa kan stärka teamet
 • Ger djup insikt i individers och gruppens tänkbara hinder och hur dessa kan övervinnas
 • Ger värdefull insikt kring tänkbara konflikter och visar på hur de kan förekommas eller lösas upp
 • Omvandlar ifrågasättande till gemensamt positivt synsätt
 • Underlättar effektiv kommunikation och gemensamt beslutsfattande
 • Underlättar gemensam förståelse och uppskattning av personliga olikheter
 • Stimulerar till brainstorming och innovation


Att engagera och behålla medarbetare (grupp)

Detta är en avancerad rapport som används för att analysera faktorer som påverkar engagemang och lojalitet hos en grupp eller i en organisation. Den ger djupa insikter om förväntningar och relaterade beteenden hos medarbetare.

Den ger grafer och texter som analyserar ett teams förväntningar och relaterade beteenden inom åtta områden: Utveckling, Uppskattning, Belöningar, Kommunikation, Auktoritet och ansvar, Egna Personliga förväntningar, Sociala förväntningar och Förväntan på balans i livet. Den visar snittresultatet för gruppen såväl som grafer för varje enskild faktor.

 • Ger väsentlig information som kan påverka policys och tillvägagångssätt för att förbättra engagemang och lojalitet
 • Ger chefer de nödvändiga insikterna för att ha meningsfulla samtal med enskilda medarbetare eller kandidater som resulterar i ett större engagemang och lojalitet av viktiga talanger.
 • Ger chefer information som de behöver för att öka gemensamt ansvarstagande när det gäller engagemang
 • Motiverar medarbetare genom att påverka Policys och tillvägagångssätt som visar att chefen förstår att deras behov är viktiga
Rapporten kan köras utan kostnad om din grupp innehåller 30 eller fler personer.


Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte där vi berättar om vilka vi är och hur vi arbetar.