Kostnadsfritt erbjudande av karriäranalys!

Hjälp Era ungdomar inför val av utbildning och yrkesval. Just nu kan ni helt kostnadsfritt få Harrison Assessments karriärrapporter som vägledning inför framtida val av utbildning och yrke.  Gör ett webbaserat frågeformulär som tar ca 20 min och få de karriärrapporter som hjälper till med ett av de viktigaste besluten i ens liv. Forskning visar att människor som tycker om åtminstone 75% av vad de gör har upp till 4 gånger större chans att lyckas.

Bakgrund och beskrivning av frågeformulär och karriärrapporter finns nedan.


1. Går in på "GRATIS KARRIÄRNAVIGATOR

2. Gå till längst upp "START KARRIÄRFRÅGEFORMULÄRET

3. Välj vilket språk du vill göra frågeformuläret på, fyll i kontaktuppgifter (namn, efternamn och e-postadress)

4. Starta sedan frågeformuläret som tar ca 20 min

5. När du gjort frågeformuläret får du ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter till dina 4 rapporter.

Harrisons Karriärrapport är indelad i fyra delar:Utförlig beskrivning om respektive rapport finns nedan:

Karriärmöjligheter

Denna rapport ger en individ riktlinjer att hitta eller ändra till en ytterst passande karriär. Den identifierar de karriärer som en person skulle tycka mest om från ett urval av cirka 7000 yrkesprofiler. Den identifierar nivån på lämplighet och tillika framgång i jobbet som är baserad på djupgående forskning kring arbetsoperationer. Den ger en beskrivning såväl som utbildningskrav för varje karriär. Denna mycket sofistikerade teknologi har många gånger visat sig påverka och förändra människors liv.

 • Rangordnar de karriärer som passar en person bäst
 • Kan välja att inkludera karriärer baserat på specifika utbildningsnivåer
 • Kan ordna karriärer utifrån speciell bransch
 • Är ett ovärderligt verktyg för yngre karriärsökare eller personer som önskar byta karriär
 • Förhindrar att man slösar bort år av ansträngning och stora belopp på en mindre lämplig karriär
 • Förser outplacement-konsulter och/eller karriärkonsulter med ett kvalificerat verktyg för att stödja personer att välja en fullödig karriär
 • Ger universitet och skolor en möjlighet att stödja elever att välja den bästa studieinriktningen

Karriärutveckling          

Rapporten hjälper individer att uppnå en mer meningsfull och framgångsrik karriär. Baserat på individens personlighet och preferenser ger rapporten den viktigaste informationen för karriärutveckling.

 • Visar styrkor i karriären
 • Föreslår arbetsuppgifter och arbetsmiljö som passar bäst
 • Ger insikter i de interpersonella kompetenser som påverkar deras karriärer
 • Betonar viktiga motivationsfaktorer
 • Ger insikter i beslutsfattande tendenser och råd för att uppnå bättre bedömningar.
 • Ger insikter i ledarskapstendenser och råd för att förbättra ledarskapsförmågan

Dina starkaste egenskaper              

Denna rapport hjälper individer att fullt ut förstå sina styrkor och uppmuntrar dem att ta tillvara denna kapacitet i sin fortsatta karriär.

Den baseras på ingående analyser av hur man bäst utnyttjar sina styrkor

 • Ger riktlinjer hur man bäst undviker jobbiga konsekvenser av att använda en styrka som inte balanseras upp av en annan styrka
 • Tillåter personer att få reda på vilka styrkor som balanseras av andra styrkor och därmed kan på ett tryggt sätt tillämpas i ett stort antal sammanhang

Analys för karriär/framgång
Rapporten jämför en individ mot de specifika krav som ställs för en viss karriär samt identifierar de specifika egenskaper som antingen stödjer eller minskar lämplighet och framgång i denna karriär. Den ger en utförlig beskrivning av innehållet i grafer, förtydligar betydelsen av varje egenskap samt ger ytterligare information som kan vara av betydelse för personen som vill välja denna karriär.

Bakgrund

Dan Harrison grundade Harrison Assessments 1990, och han har sedan mitten av 70-talet forskat i hur man kan tillvarata människors fulla potential i olika arbetssituationer.

Dan Harrison har en doktorsexamen inom Organisationspsykologi samt masterexamen inom Rådgivande psykologi samt fördjupade studier inom matematik. Dessa studier gav honom möjligheten till omfattande forskning kring sina teorier om vad som skapar framgång i specifika yrkesroller i näringslivet. Resultaten har visat sig vara kulturellt oberoende och könsneutralt. Senare utvidgades användningsområdet av verktyget till att innefatta karriärbedömning. Harrison Assessments används idag globalt av ett stort antal organisationer i över 60 länder och är översatt till mer än 30 språk. 

 
Detta utmynnade i ett verktyg som idag används till
 Rekrytering och urval
 Talent management
 Personlig utveckling
 Teamutveckling
 Kartläggning av företagskultur
 Karriärplanering/Jobmatching


Frågeformulär

Instrumentet innehåller en webbaserad enkät, som består av sexton grupper om åtta påståenden (beskrivande fraser) i varje grupp. Den person som svarar på enkäten rangordnar påståenden i varje grupp i tur och ordning enligt vad som beskriver honom/henne bäst. Påståenden upprepas iolika grupper, vilket gör det möjligt att mäta trovärdigheten på svaren som analyseras. Forskningsresultat har bevisat att systemet är ytterst svårt att ”lura”.

Frågeformuläret för Lämplighet innehåller lika stor del attraktiva som positiva uttalanden som måste graderas av personen som svarar på enkäten. Lämplighet utvärderas olika för varje karriär eller jobb, genom att använda unika lämplighetskriterier som är dolda för den person som genomför frågeformuläret. Egenskaper har paradoxala relationer som är helt
okända för individen, och används för att upptäcka kontraproduktiva egenskaper och hjälpa till att bedöma individens nivå av lämplighet.

Datoriserade korsrefereringar identifierar även små inkonsekvenser och bestämmer graden av överensstämmelse i varje sektion. Systemet har ett inbyggt tröskelvärde för
konsekvens; om konsekvensnivån understiger 80%, uppmanas respondenten att gå tillbaka och göra om frågeformuläret. Inkonsekventa resultat ska inte återkopplas.
Frågeformuläret finns i två versioner. Dessa versioner har genomgått omfattande tester för att säkerställa att fastställd läs nivå är lämpligt för dess målgrupp. Versionen Standard Svenska används i de flesta fall. Versionen Lätt Svenska vänder sig till ungdomar samt målgrupper som ej har svenska som modersmål. För de senare grupperna finns i de flesta fall även möjlighet att genomföra frågeformuläret på sitt modersmål, för att sedan ta fram rapporter på önskat språk. Genom frågeformuläret Harrison Assessments mäts 175  egenskaper / framgångsfaktorer på cirka 30 minuter. Det motsvarar en hel dag av tester på ett mer traditionellt sätt. Verktygets motsvarar 2700 flervalsfrågor. Frågeformuläret genererar 8200 svarsjämförelser som ett resultat av tekniken för korsreferenser. Harrison blir med hjälp av detta som ett fingeravtryck av egenskaper, och resultatet får unikitet, d.v.s. sannolikheten att två rapporter blir identiska är närmast obefintlig.

Individer som ska genomföra Harrisons frågeformulär bör tänka på följande: Frågeformuläret ska påbörjas och avslutas under en och samma sittning. Kandidaterna ska vara väl förberedda och inte ha bråttom. Kandidaterna ska utföra frågeformuläret i ostörd miljö. De bästa resultaten är de som är sanna för individen, och återspeglar hans eller hennes mest personliga preferenser utan förutfattade meningar eller input från andra. I synnerhet yngre människor är i riskzonen för inkonsekventa resultat av en rad olika skäl: De har sällan tänkt på vad deras arbetsrelaterade preferenser är, eftersom de ofta saknar den erfarenhet och världsåskådning som äldre personer har erhållit. De är ofta ovana vid att tänka på sig själva i detta sammanhang och kan tidigare även undvikit tankar om sin framtid i arbetslivet på grund av en rad olika rädslor De tenderar att lätt påverkas av andra, såsom kamrater, föräldrar, förebilder eller kändisar som de beundrar De kan försöka behaga andra eller leva upp till andras förväntningar på dem, snarare än uttrycka sina egna preferenser, drömmar och önskningar Vissa respondenter kan behöva ett visst stöd under tiden enkäten fylls i (dvs. har frågor om ordalydelsen, meningar, etc.) I vilket fall är det lämpligt att någon med kunskap och erfarenhet finns till hands för att försiktigt vägleda dem eller svara på frågor för att hjälpa dem fylla i frågeformuläret utan att otillbörligt påverka dem.Harrison Assessments

 • Bygger på 30-års forskning av 2,2 miljoner analysresultat
 • Kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler
 • Analysen tar fram 175 personliga egenskaper
 • Analysen tar cirka 20 minuter att göra och motsvarar minst 1 dags testning med traditionella metoder