Utveckling

Harrison Assessments

Som verktyg vid alla utvecklingsprogram så  använder vi Harrison Assessments. (www.harrisonassessments.se) Verktyget bygger på över 25-års forskning av 2,2 miljoner analysresultat och kan matchas mot 7000 olika yrkesprofiler, analysen tar fram 175 personliga egenskaper. Frågeformuläret för analysen som är webbaserad, tar cirka 20 minuter och motsvarar 1 dags analysering med traditionella metoder. En utvärdering av lämpligheten/ personligheten kan bara bli effektiv om den mäter tillräckligt många egenskaper (>100) för att kunna skilja ett jobb från ett annat. Forskning säger att trivs du med 75% eller mer med dina arbetsuppgifter har du 4 gånger större chans att bli framgångsrik i ditt yrke.

Ledarskapsutveckling
Ledarskapsutvecklingsprogrammen består av följande delar:
• Mina personliga styrkor och mina utvecklingsområden som ledare
• Vad är mina drivkrafter och mitt ”varför” som ledare
• Värdeord, företagskultur, gemensamma regler
• Våra mål, handlingsplan och strategier
• Gruppdynamikens olika steg
• Ledarskapets grundstenar
• Att leda och vidareutveckla varje individ, utifrån deras drivkrafter

Individuellt:

Vi träffas enskilt vid 7 tillfällen, varje träff är 90 min, mellan träffarna har vi mail och telefonavstämning. Mellan första och sista träffen är det 7 månader.

Individuellt och grupp:
Vi träffas individuellt vid två tillfällen och sedan i grupp vid 5 tillfällen .

Säljutveckling

Säljutvecklingsprogrammen omfattar följande delar:
• Mina personliga styrkor och mina utvecklingsområden, hur fungerar jag
• Kommunikation & argumentation
• Hur kan jag effektivisera mitt arbete
• Min säljprocess
• Mål & handlingsplan & strategier
• Min motivation & disciplin
• Etos, Logos och Patos i säljprocessen
• Personlighetstyper/försäljning
• Avslutningstekniker
• Målbildsträning & mental träning
• Retorik

Individuellt:
Vi träffas enskilt vid 6 tillfällen, varje träff är 90 min, mellan träffarna har vi mail och telefonavstämning. Mellan första och sista träffen är det 6 månader.
Individuellt och grupp:
Vi träffas individuellt vid två tillfällen och sedan i grupp vid 5 tillfällen .

Team 

”Att bygga team” Vi får ihop gruppen så att den presterar maximalt utifrån sina förutsättningar.

Teamutvecklingsprogrammen omfattar följande delar:
• Mina personliga styrkor och mina utvecklingsområden, hur fungerar jag
• Vilken roll har jag i gruppen
• Hur kan vi nyttja våra resurser mer
• Kommunikation
• Hur kan jag effektivisera vårt arbete
• Mål & handlingsplan & strategier
• Min motivation & mitt varför
• Målbildsträning & mental träning

Individuellt och grupp 1+1:

Vi träffar varje person enskilt vid 1 tillfälle,  (1,5 h) för individuell återkoppling av Harrisonrapporterna. Sedan träffas vi i grupp vid ett tillfälle, en halvdag. Vid gruppträffen arbetar vi med att identifiera var och ens styrkor, vilken roll de har i gruppen, vilka outnyttjade resurser som finns och hur man kan dra nytta av varandras olikheter i gruppen.

Individuellt och grupp 1+3:

Först träffar vi varje person enskilt vid 1 tillfälle, (1,5 h) för individuell återkoppling av Harrisonrapporterna. Sedan träffas vi i grupp vid 3 tillfällen (halvdagar).

Att engagera och behålla medarbetare (grupp)
Det här programmet identifierar en arbetsgrupps eller ett helt företags åtta områden som handlar om medarbetares förväntningar, man ser hur organisationen fungerar i relation till medarbetarnas förväntningar. Målet är att skapa insikt för ytterligare medarbetarengagemang, ökade prestationer och förbättrade affärsresultat.  I Harrisonrapporten Att engagera och behålla medarbetare, grupprapport ser vi gruppens förväntning på:

  • Utveckling 
  • Uppskattning 
  • Belöningar
  • Kommunikation 
  • Auktoritet och ansvar 
  • Egna personliga förväntningar 
  • Sociala förväntningar 
  • Förväntningar på balans i livet
Grupprapporten som presenteras för ledningen ger en fullständig utvärdering i ovanstående förväntningar och vad som behöver utvecklas.

Medarbetarutveckling

Medarbetarutvecklingsprogrammen omfattar följande delar:
• Mina personliga styrkor och mina utvecklingsområden, hur fungerar jag
• Kommunikation & argumentation
• Hur kan jag effektivisera mitt arbete
• Mål & handlingsplan & strategier
• Min motivation & disciplin
• Målbildsträning & mental träning

Individuellt:
Vi träffas enskilt vid 6 tillfällen, varje träff är 90 min, mellan träffarna har vi mail och telefonavstämning. Mellan första och sista träffen är det 6 månader.
Individuellt och grupp:
Vi träffas individuellt vid två tillfällen och sedan i grupp vid 5 tillfällen .

Genomlysning medarbetare

Först träffar vi medarbetaren vid ett tillfälle på ca 90 min och sedan återrapporterar vi till uppdragsgivaren, där går vi genom framgångsanalysen och paradoxerna och ger en mycket skarp bild till uppdragsgiven av medarbetarens personliga lämplighet för yrkesrollen vad han/hon har för styrkor och vad han/hon behöver utveckla.

Ledningsgruppsutveckling

Vi träffas enskilt vid 3 tillfällen (2 h) samt i grupp vid 4 tillfällen (3 h) mellan träffarna har vi mail och telefonavstämning. Mellan första och sista träffen är det 7 månader. Första och andra träffen är individuell, tredje, fjärde och femte träffen är i grupp, sjätte träffen är individuell och den sjunde (sista) träffen är i grupp.

Inspiration & workshop & Kick off

Tema; ”höj ribban”. Det här är en inspiration & workshop som handlar om personlig utveckling. (Används ofta i samband med Kick Off el. dyl.)

Organisationsutveckling
”Företaget, jaget och laget” här hjälper vi företag att utvecklas i rätt riktning, där vi stärker företaget, ledningen samt medarbetarna.
Organisations- och medarbetarutveckling individuellt och i grupp
Syfte och mål är att markant öka företagets och varje persons potential.
Vad: Vi hjälper företag att utveckla sitt arbetssätt för att göra fler och lönsammare affärer samt att de ska kunna tillvarata sina resurser och använda dem på bästa sätt
Vi stärker ledarskapet samt medarbetarna
Vi hjälper till att få genuint nöjda kunder
Vi tillvaratar styrkefaktorerna hos ledare, medarbetare och företaget samt lyfter fram den stora potential som finns för att bli bättre och effektivare
Hur: Vi identifierar utvecklingsbehov, utvecklar och driver seminarier, workshops, konferenser samt utbildningar
Vi utgår från att identifiera och eliminera slöseri av resurser
Vi ser till att det sker ständiga förbättringar av processer och att företaget kan göra mer med mindre resurser
Vi erbjuder företagsanpassade utvecklingsprogram som tar fram företagets egna styrkor, bli mer konkurrenskraftiga samt rustar företaget för kommande utmaningar
Verktyg: Vi har verktyg i form av styrsystem och tjänster som triggar hela kedjan till ett helt nytt beteende. –att alltid fokusera på utveckling och leverera service.